info@themuslim360.com +92 51 4862317

Sahiwal Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 May (22 شَوّال) 03:46 AM (PKT) 03:56 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:49 PM (PKT) 06:46 PM (PKT) 08:14 PM (PKT)
02 May (23 شَوّال) 03:45 AM (PKT) 03:55 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:49 PM (PKT) 06:47 PM (PKT) 08:15 PM (PKT)
03 May (24 شَوّال) 03:44 AM (PKT) 03:54 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:50 PM (PKT) 06:47 PM (PKT) 08:16 PM (PKT)
04 May (25 شَوّال) 03:42 AM (PKT) 03:52 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:50 PM (PKT) 06:48 PM (PKT) 08:17 PM (PKT)
05 May (26 شَوّال) 03:41 AM (PKT) 03:51 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:50 PM (PKT) 06:49 PM (PKT) 08:18 PM (PKT)
06 May (27 شَوّال) 03:40 AM (PKT) 03:50 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:50 PM (PKT) 06:50 PM (PKT) 08:19 PM (PKT)
07 May (28 شَوّال) 03:39 AM (PKT) 03:49 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:51 PM (PKT) 06:50 PM (PKT) 08:20 PM (PKT)
08 May (29 شَوّال) 03:38 AM (PKT) 03:48 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:51 PM (PKT) 06:51 PM (PKT) 08:21 PM (PKT)
09 May (01 ذوالقعدة) 03:37 AM (PKT) 03:47 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:51 PM (PKT) 06:52 PM (PKT) 08:22 PM (PKT)
10 May (02 ذوالقعدة) 03:36 AM (PKT) 03:46 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:52 PM (PKT) 06:52 PM (PKT) 08:23 PM (PKT)
11 May (03 ذوالقعدة) 03:35 AM (PKT) 03:45 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:52 PM (PKT) 06:53 PM (PKT) 08:23 PM (PKT)
12 May (04 ذوالقعدة) 03:34 AM (PKT) 03:44 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:52 PM (PKT) 06:54 PM (PKT) 08:24 PM (PKT)
13 May (05 ذوالقعدة) 03:33 AM (PKT) 03:43 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:52 PM (PKT) 06:54 PM (PKT) 08:25 PM (PKT)
14 May (06 ذوالقعدة) 03:32 AM (PKT) 03:42 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:53 PM (PKT) 06:55 PM (PKT) 08:26 PM (PKT)
15 May (07 ذوالقعدة) 03:31 AM (PKT) 03:41 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:53 PM (PKT) 06:55 PM (PKT) 08:27 PM (PKT)
16 May (08 ذوالقعدة) 03:30 AM (PKT) 03:40 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:53 PM (PKT) 06:56 PM (PKT) 08:28 PM (PKT)
17 May (09 ذوالقعدة) 03:30 AM (PKT) 03:40 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:54 PM (PKT) 06:57 PM (PKT) 08:29 PM (PKT)
18 May (10 ذوالقعدة) 03:29 AM (PKT) 03:39 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:54 PM (PKT) 06:57 PM (PKT) 08:30 PM (PKT)
19 May (11 ذوالقعدة) 03:28 AM (PKT) 03:38 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:54 PM (PKT) 06:58 PM (PKT) 08:31 PM (PKT)
20 May (12 ذوالقعدة) 03:27 AM (PKT) 03:37 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:55 PM (PKT) 06:59 PM (PKT) 08:32 PM (PKT)
21 May (13 ذوالقعدة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:55 PM (PKT) 06:59 PM (PKT) 08:33 PM (PKT)
22 May (14 ذوالقعدة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:55 PM (PKT) 07:00 PM (PKT) 08:34 PM (PKT)
23 May (15 ذوالقعدة) 03:25 AM (PKT) 03:35 AM (PKT) 12:04 PM (PKT) 04:56 PM (PKT) 07:01 PM (PKT) 08:34 PM (PKT)
24 May (16 ذوالقعدة) 03:24 AM (PKT) 03:34 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:56 PM (PKT) 07:01 PM (PKT) 08:35 PM (PKT)
25 May (17 ذوالقعدة) 03:23 AM (PKT) 03:33 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:56 PM (PKT) 07:02 PM (PKT) 08:36 PM (PKT)
26 May (18 ذوالقعدة) 03:23 AM (PKT) 03:33 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:56 PM (PKT) 07:02 PM (PKT) 08:37 PM (PKT)
27 May (19 ذوالقعدة) 03:22 AM (PKT) 03:32 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:57 PM (PKT) 07:03 PM (PKT) 08:38 PM (PKT)
28 May (20 ذوالقعدة) 03:22 AM (PKT) 03:32 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:57 PM (PKT) 07:04 PM (PKT) 08:39 PM (PKT)
29 May (21 ذوالقعدة) 03:21 AM (PKT) 03:31 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:57 PM (PKT) 07:04 PM (PKT) 08:39 PM (PKT)
30 May (22 ذوالقعدة) 03:21 AM (PKT) 03:31 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:58 PM (PKT) 07:05 PM (PKT) 08:40 PM (PKT)
31 May (23 ذوالقعدة) 03:20 AM (PKT) 03:30 AM (PKT) 12:05 PM (PKT) 04:58 PM (PKT) 07:05 PM (PKT) 08:41 PM (PKT)