info@themuslim360.com +92 51 4862317

Islamabad Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 November (17 رَبيع الثاني) 04:52 AM (PKT) 05:02 AM (PKT) 11:51 AM (PKT) 03:39 PM (PKT) 05:16 PM (PKT) 06:40 PM (PKT)
02 November (18 رَبيع الثاني) 04:53 AM (PKT) 05:03 AM (PKT) 11:51 AM (PKT) 03:38 PM (PKT) 05:15 PM (PKT) 06:40 PM (PKT)
03 November (19 رَبيع الثاني) 04:54 AM (PKT) 05:04 AM (PKT) 11:51 AM (PKT) 03:37 PM (PKT) 05:14 PM (PKT) 06:39 PM (PKT)
04 November (20 رَبيع الثاني) 04:54 AM (PKT) 05:04 AM (PKT) 11:51 AM (PKT) 03:36 PM (PKT) 05:13 PM (PKT) 06:38 PM (PKT)
05 November (21 رَبيع الثاني) 04:55 AM (PKT) 05:05 AM (PKT) 11:51 AM (PKT) 03:35 PM (PKT) 05:13 PM (PKT) 06:37 PM (PKT)
06 November (22 رَبيع الثاني) 04:56 AM (PKT) 05:06 AM (PKT) 11:51 AM (PKT) 03:35 PM (PKT) 05:12 PM (PKT) 06:37 PM (PKT)
07 November (23 رَبيع الثاني) 04:57 AM (PKT) 05:07 AM (PKT) 11:52 AM (PKT) 03:34 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 06:36 PM (PKT)
08 November (24 رَبيع الثاني) 04:58 AM (PKT) 05:08 AM (PKT) 11:52 AM (PKT) 03:33 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 06:35 PM (PKT)
09 November (25 رَبيع الثاني) 04:58 AM (PKT) 05:08 AM (PKT) 11:52 AM (PKT) 03:32 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 06:35 PM (PKT)
10 November (26 رَبيع الثاني) 04:59 AM (PKT) 05:09 AM (PKT) 11:52 AM (PKT) 03:32 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 06:34 PM (PKT)
11 November (27 رَبيع الثاني) 05:00 AM (PKT) 05:10 AM (PKT) 11:52 AM (PKT) 03:31 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 06:33 PM (PKT)
12 November (28 رَبيع الثاني) 05:01 AM (PKT) 05:11 AM (PKT) 11:52 AM (PKT) 03:30 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 06:33 PM (PKT)
13 November (29 رَبيع الثاني) 05:02 AM (PKT) 05:12 AM (PKT) 11:52 AM (PKT) 03:30 PM (PKT) 05:06 PM (PKT) 06:32 PM (PKT)
14 November (01 جُمادى الأولى) 05:02 AM (PKT) 05:12 AM (PKT) 11:52 AM (PKT) 03:29 PM (PKT) 05:06 PM (PKT) 06:32 PM (PKT)
15 November (02 جُمادى الأولى) 05:03 AM (PKT) 05:13 AM (PKT) 11:52 AM (PKT) 03:28 PM (PKT) 05:05 PM (PKT) 06:31 PM (PKT)
16 November (03 جُمادى الأولى) 05:04 AM (PKT) 05:14 AM (PKT) 11:53 AM (PKT) 03:28 PM (PKT) 05:05 PM (PKT) 06:31 PM (PKT)
17 November (04 جُمادى الأولى) 05:05 AM (PKT) 05:15 AM (PKT) 11:53 AM (PKT) 03:27 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 06:30 PM (PKT)
18 November (05 جُمادى الأولى) 05:06 AM (PKT) 05:16 AM (PKT) 11:53 AM (PKT) 03:27 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 06:30 PM (PKT)
19 November (06 جُمادى الأولى) 05:06 AM (PKT) 05:16 AM (PKT) 11:53 AM (PKT) 03:26 PM (PKT) 05:03 PM (PKT) 06:30 PM (PKT)
20 November (07 جُمادى الأولى) 05:07 AM (PKT) 05:17 AM (PKT) 11:53 AM (PKT) 03:26 PM (PKT) 05:03 PM (PKT) 06:29 PM (PKT)
21 November (08 جُمادى الأولى) 05:08 AM (PKT) 05:18 AM (PKT) 11:54 AM (PKT) 03:25 PM (PKT) 05:02 PM (PKT) 06:29 PM (PKT)
22 November (09 جُمادى الأولى) 05:09 AM (PKT) 05:19 AM (PKT) 11:54 AM (PKT) 03:25 PM (PKT) 05:02 PM (PKT) 06:29 PM (PKT)
23 November (10 جُمادى الأولى) 05:10 AM (PKT) 05:20 AM (PKT) 11:54 AM (PKT) 03:25 PM (PKT) 05:01 PM (PKT) 06:28 PM (PKT)
24 November (11 جُمادى الأولى) 05:10 AM (PKT) 05:20 AM (PKT) 11:54 AM (PKT) 03:24 PM (PKT) 05:01 PM (PKT) 06:28 PM (PKT)
25 November (12 جُمادى الأولى) 05:11 AM (PKT) 05:21 AM (PKT) 11:55 AM (PKT) 03:24 PM (PKT) 05:01 PM (PKT) 06:28 PM (PKT)
26 November (13 جُمادى الأولى) 05:12 AM (PKT) 05:22 AM (PKT) 11:55 AM (PKT) 03:24 PM (PKT) 05:00 PM (PKT) 06:28 PM (PKT)
27 November (14 جُمادى الأولى) 05:13 AM (PKT) 05:23 AM (PKT) 11:55 AM (PKT) 03:23 PM (PKT) 05:00 PM (PKT) 06:28 PM (PKT)
28 November (15 جُمادى الأولى) 05:13 AM (PKT) 05:23 AM (PKT) 11:56 AM (PKT) 03:23 PM (PKT) 05:00 PM (PKT) 06:28 PM (PKT)
29 November (16 جُمادى الأولى) 05:14 AM (PKT) 05:24 AM (PKT) 11:56 AM (PKT) 03:23 PM (PKT) 05:00 PM (PKT) 06:28 PM (PKT)
30 November (17 جُمادى الأولى) 05:15 AM (PKT) 05:25 AM (PKT) 11:56 AM (PKT) 03:23 PM (PKT) 05:00 PM (PKT) 06:27 PM (PKT)