info@themuslim360.com +92 51 4862317

Karachi Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 May (22 شَوّال) 04:24 AM (PKT) 04:34 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:06 PM (PKT) 07:02 PM (PKT) 08:24 PM (PKT)
02 May (23 شَوّال) 04:23 AM (PKT) 04:33 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:06 PM (PKT) 07:02 PM (PKT) 08:24 PM (PKT)
03 May (24 شَوّال) 04:22 AM (PKT) 04:32 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:06 PM (PKT) 07:03 PM (PKT) 08:25 PM (PKT)
04 May (25 شَوّال) 04:21 AM (PKT) 04:31 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:03 PM (PKT) 08:26 PM (PKT)
05 May (26 شَوّال) 04:21 AM (PKT) 04:31 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:04 PM (PKT) 08:26 PM (PKT)
06 May (27 شَوّال) 04:20 AM (PKT) 04:30 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:04 PM (PKT) 08:27 PM (PKT)
07 May (28 شَوّال) 04:19 AM (PKT) 04:29 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:05 PM (PKT) 08:28 PM (PKT)
08 May (29 شَوّال) 04:18 AM (PKT) 04:28 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:05 PM (PKT) 08:29 PM (PKT)
09 May (01 ذوالقعدة) 04:17 AM (PKT) 04:27 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:06 PM (PKT) 08:29 PM (PKT)
10 May (02 ذوالقعدة) 04:16 AM (PKT) 04:26 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:06 PM (PKT) 08:30 PM (PKT)
11 May (03 ذوالقعدة) 04:16 AM (PKT) 04:26 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:07 PM (PKT) 08:31 PM (PKT)
12 May (04 ذوالقعدة) 04:15 AM (PKT) 04:25 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:07 PM (PKT) 08:32 PM (PKT)
13 May (05 ذوالقعدة) 04:14 AM (PKT) 04:24 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:08 PM (PKT) 08:32 PM (PKT)
14 May (06 ذوالقعدة) 04:13 AM (PKT) 04:23 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:08 PM (PKT) 08:33 PM (PKT)
15 May (07 ذوالقعدة) 04:13 AM (PKT) 04:23 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:09 PM (PKT) 08:34 PM (PKT)
16 May (08 ذوالقعدة) 04:12 AM (PKT) 04:22 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:09 PM (PKT) 08:34 PM (PKT)
17 May (09 ذوالقعدة) 04:11 AM (PKT) 04:21 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:10 PM (PKT) 08:35 PM (PKT)
18 May (10 ذوالقعدة) 04:11 AM (PKT) 04:21 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:10 PM (PKT) 08:36 PM (PKT)
19 May (11 ذوالقعدة) 04:10 AM (PKT) 04:20 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:11 PM (PKT) 08:37 PM (PKT)
20 May (12 ذوالقعدة) 04:10 AM (PKT) 04:20 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:12 PM (PKT) 08:37 PM (PKT)
21 May (13 ذوالقعدة) 04:09 AM (PKT) 04:19 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:12 PM (PKT) 08:38 PM (PKT)
22 May (14 ذوالقعدة) 04:08 AM (PKT) 04:18 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:39 PM (PKT)
23 May (15 ذوالقعدة) 04:08 AM (PKT) 04:18 AM (PKT) 12:28 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:39 PM (PKT)
24 May (16 ذوالقعدة) 04:07 AM (PKT) 04:17 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 07:14 PM (PKT) 08:40 PM (PKT)
25 May (17 ذوالقعدة) 04:07 AM (PKT) 04:17 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 07:14 PM (PKT) 08:41 PM (PKT)
26 May (18 ذوالقعدة) 04:06 AM (PKT) 04:16 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 07:14 PM (PKT) 08:41 PM (PKT)
27 May (19 ذوالقعدة) 04:06 AM (PKT) 04:16 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:15 PM (PKT) 08:42 PM (PKT)
28 May (20 ذوالقعدة) 04:06 AM (PKT) 04:16 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:15 PM (PKT) 08:43 PM (PKT)
29 May (21 ذوالقعدة) 04:05 AM (PKT) 04:15 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:16 PM (PKT) 08:43 PM (PKT)
30 May (22 ذوالقعدة) 04:05 AM (PKT) 04:15 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:16 PM (PKT) 08:44 PM (PKT)
31 May (23 ذوالقعدة) 04:05 AM (PKT) 04:15 AM (PKT) 12:29 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:17 PM (PKT) 08:45 PM (PKT)