info@themuslim360.com +92 51 4862317

Multan Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 June (24 ذوالقعدة) 03:28 AM (PKT) 03:38 AM (PKT) 12:12 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:11 PM (PKT) 08:46 PM (PKT)
02 June (25 ذوالقعدة) 03:28 AM (PKT) 03:38 AM (PKT) 12:12 PM (PKT) 05:04 PM (PKT) 07:12 PM (PKT) 08:47 PM (PKT)
03 June (26 ذوالقعدة) 03:27 AM (PKT) 03:37 AM (PKT) 12:12 PM (PKT) 05:05 PM (PKT) 07:12 PM (PKT) 08:48 PM (PKT)
04 June (27 ذوالقعدة) 03:27 AM (PKT) 03:37 AM (PKT) 12:13 PM (PKT) 05:05 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:48 PM (PKT)
05 June (28 ذوالقعدة) 03:27 AM (PKT) 03:37 AM (PKT) 12:13 PM (PKT) 05:05 PM (PKT) 07:13 PM (PKT) 08:49 PM (PKT)
06 June (29 ذوالقعدة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:13 PM (PKT) 05:06 PM (PKT) 07:14 PM (PKT) 08:50 PM (PKT)
07 June (30 ذوالقعدة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:13 PM (PKT) 05:06 PM (PKT) 07:14 PM (PKT) 08:50 PM (PKT)
08 June (01 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:13 PM (PKT) 05:06 PM (PKT) 07:15 PM (PKT) 08:51 PM (PKT)
09 June (02 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:13 PM (PKT) 05:06 PM (PKT) 07:15 PM (PKT) 08:51 PM (PKT)
10 June (03 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:14 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:15 PM (PKT) 08:52 PM (PKT)
11 June (04 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:14 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:16 PM (PKT) 08:52 PM (PKT)
12 June (05 ذوالحجة) 03:25 AM (PKT) 03:35 AM (PKT) 12:14 PM (PKT) 05:07 PM (PKT) 07:16 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
13 June (06 ذوالحجة) 03:25 AM (PKT) 03:35 AM (PKT) 12:14 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:17 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
14 June (07 ذوالحجة) 03:25 AM (PKT) 03:35 AM (PKT) 12:14 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:17 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
15 June (08 ذوالحجة) 03:25 AM (PKT) 03:35 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:17 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
16 June (09 ذوالحجة) 03:25 AM (PKT) 03:35 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 05:08 PM (PKT) 07:18 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
17 June (10 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:18 PM (PKT) 08:55 PM (PKT)
18 June (11 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:18 PM (PKT) 08:55 PM (PKT)
19 June (12 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:18 PM (PKT) 08:55 PM (PKT)
20 June (13 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 05:09 PM (PKT) 07:19 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
21 June (14 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 07:19 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
22 June (15 ذوالحجة) 03:26 AM (PKT) 03:36 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 07:19 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
23 June (16 ذوالحجة) 03:27 AM (PKT) 03:37 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 07:19 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
24 June (17 ذوالحجة) 03:27 AM (PKT) 03:37 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 07:19 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
25 June (18 ذوالحجة) 03:27 AM (PKT) 03:37 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 05:10 PM (PKT) 07:20 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
26 June (19 ذوالحجة) 03:28 AM (PKT) 03:38 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:20 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
27 June (20 ذوالحجة) 03:28 AM (PKT) 03:38 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:20 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
28 June (21 ذوالحجة) 03:28 AM (PKT) 03:38 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:20 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
29 June (22 ذوالحجة) 03:29 AM (PKT) 03:39 AM (PKT) 12:18 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:20 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)
30 June (23 ذوالحجة) 03:29 AM (PKT) 03:39 AM (PKT) 12:18 PM (PKT) 05:11 PM (PKT) 07:20 PM (PKT) 08:56 PM (PKT)