info@themuslim360.com +92 51 4862317

Karachi Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 June (24 ذوالقعدة) 04:04 AM (PKT) 04:14 AM (PKT) 12:30 PM (PKT) 05:12 PM (PKT) 07:17 PM (PKT) 08:45 PM (PKT)
02 June (25 ذوالقعدة) 04:04 AM (PKT) 04:14 AM (PKT) 12:30 PM (PKT) 05:12 PM (PKT) 07:18 PM (PKT) 08:46 PM (PKT)
03 June (26 ذوالقعدة) 04:04 AM (PKT) 04:14 AM (PKT) 12:30 PM (PKT) 05:12 PM (PKT) 07:18 PM (PKT) 08:46 PM (PKT)
04 June (27 ذوالقعدة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:30 PM (PKT) 05:12 PM (PKT) 07:19 PM (PKT) 08:47 PM (PKT)
05 June (28 ذوالقعدة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:30 PM (PKT) 05:13 PM (PKT) 07:19 PM (PKT) 08:47 PM (PKT)
06 June (29 ذوالقعدة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:30 PM (PKT) 05:13 PM (PKT) 07:19 PM (PKT) 08:48 PM (PKT)
07 June (30 ذوالقعدة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:31 PM (PKT) 05:13 PM (PKT) 07:20 PM (PKT) 08:48 PM (PKT)
08 June (01 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:31 PM (PKT) 05:13 PM (PKT) 07:20 PM (PKT) 08:49 PM (PKT)
09 June (02 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:31 PM (PKT) 05:14 PM (PKT) 07:21 PM (PKT) 08:49 PM (PKT)
10 June (03 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:31 PM (PKT) 05:14 PM (PKT) 07:21 PM (PKT) 08:50 PM (PKT)
11 June (04 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:31 PM (PKT) 05:14 PM (PKT) 07:21 PM (PKT) 08:50 PM (PKT)
12 June (05 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:32 PM (PKT) 05:14 PM (PKT) 07:22 PM (PKT) 08:51 PM (PKT)
13 June (06 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:32 PM (PKT) 05:15 PM (PKT) 07:22 PM (PKT) 08:51 PM (PKT)
14 June (07 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:32 PM (PKT) 05:15 PM (PKT) 07:22 PM (PKT) 08:51 PM (PKT)
15 June (08 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:32 PM (PKT) 05:15 PM (PKT) 07:23 PM (PKT) 08:52 PM (PKT)
16 June (09 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:32 PM (PKT) 05:15 PM (PKT) 07:23 PM (PKT) 08:52 PM (PKT)
17 June (10 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:33 PM (PKT) 05:15 PM (PKT) 07:23 PM (PKT) 08:52 PM (PKT)
18 June (11 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:33 PM (PKT) 05:16 PM (PKT) 07:24 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
19 June (12 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:33 PM (PKT) 05:16 PM (PKT) 07:24 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
20 June (13 ذوالحجة) 04:03 AM (PKT) 04:13 AM (PKT) 12:33 PM (PKT) 05:16 PM (PKT) 07:24 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
21 June (14 ذوالحجة) 04:04 AM (PKT) 04:14 AM (PKT) 12:34 PM (PKT) 05:16 PM (PKT) 07:24 PM (PKT) 08:53 PM (PKT)
22 June (15 ذوالحجة) 04:04 AM (PKT) 04:14 AM (PKT) 12:34 PM (PKT) 05:17 PM (PKT) 07:24 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
23 June (16 ذوالحجة) 04:04 AM (PKT) 04:14 AM (PKT) 12:34 PM (PKT) 05:17 PM (PKT) 07:25 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
24 June (17 ذوالحجة) 04:04 AM (PKT) 04:14 AM (PKT) 12:34 PM (PKT) 05:17 PM (PKT) 07:25 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
25 June (18 ذوالحجة) 04:05 AM (PKT) 04:15 AM (PKT) 12:34 PM (PKT) 05:17 PM (PKT) 07:25 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
26 June (19 ذوالحجة) 04:05 AM (PKT) 04:15 AM (PKT) 12:35 PM (PKT) 05:17 PM (PKT) 07:25 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
27 June (20 ذوالحجة) 04:05 AM (PKT) 04:15 AM (PKT) 12:35 PM (PKT) 05:18 PM (PKT) 07:25 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
28 June (21 ذوالحجة) 04:06 AM (PKT) 04:16 AM (PKT) 12:35 PM (PKT) 05:18 PM (PKT) 07:25 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
29 June (22 ذوالحجة) 04:06 AM (PKT) 04:16 AM (PKT) 12:35 PM (PKT) 05:18 PM (PKT) 07:25 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)
30 June (23 ذوالحجة) 04:07 AM (PKT) 04:17 AM (PKT) 12:35 PM (PKT) 05:18 PM (PKT) 07:25 PM (PKT) 08:54 PM (PKT)