info@themuslim360.com +92 51 4862317

Karachi Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 November (17 رَبيع الثاني) 05:11 AM (PKT) 05:21 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 04:16 PM (PKT) 05:52 PM (PKT) 07:09 PM (PKT)
02 November (18 رَبيع الثاني) 05:12 AM (PKT) 05:22 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 04:15 PM (PKT) 05:51 PM (PKT) 07:08 PM (PKT)
03 November (19 رَبيع الثاني) 05:12 AM (PKT) 05:22 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 04:15 PM (PKT) 05:50 PM (PKT) 07:08 PM (PKT)
04 November (20 رَبيع الثاني) 05:13 AM (PKT) 05:23 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 04:14 PM (PKT) 05:50 PM (PKT) 07:07 PM (PKT)
05 November (21 رَبيع الثاني) 05:13 AM (PKT) 05:23 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 04:14 PM (PKT) 05:49 PM (PKT) 07:07 PM (PKT)
06 November (22 رَبيع الثاني) 05:14 AM (PKT) 05:24 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 04:13 PM (PKT) 05:48 PM (PKT) 07:06 PM (PKT)
07 November (23 رَبيع الثاني) 05:14 AM (PKT) 05:24 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 04:13 PM (PKT) 05:48 PM (PKT) 07:06 PM (PKT)
08 November (24 رَبيع الثاني) 05:15 AM (PKT) 05:25 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 04:12 PM (PKT) 05:47 PM (PKT) 07:06 PM (PKT)
09 November (25 رَبيع الثاني) 05:15 AM (PKT) 05:25 AM (PKT) 12:15 PM (PKT) 04:12 PM (PKT) 05:47 PM (PKT) 07:05 PM (PKT)
10 November (26 رَبيع الثاني) 05:16 AM (PKT) 05:26 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 04:11 PM (PKT) 05:46 PM (PKT) 07:05 PM (PKT)
11 November (27 رَبيع الثاني) 05:17 AM (PKT) 05:27 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 04:11 PM (PKT) 05:46 PM (PKT) 07:04 PM (PKT)
12 November (28 رَبيع الثاني) 05:17 AM (PKT) 05:27 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 04:10 PM (PKT) 05:45 PM (PKT) 07:04 PM (PKT)
13 November (29 رَبيع الثاني) 05:18 AM (PKT) 05:28 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 04:10 PM (PKT) 05:45 PM (PKT) 07:04 PM (PKT)
14 November (01 جُمادى الأولى) 05:18 AM (PKT) 05:28 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 04:09 PM (PKT) 05:45 PM (PKT) 07:03 PM (PKT)
15 November (02 جُمادى الأولى) 05:19 AM (PKT) 05:29 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 04:09 PM (PKT) 05:44 PM (PKT) 07:03 PM (PKT)
16 November (03 جُمادى الأولى) 05:19 AM (PKT) 05:29 AM (PKT) 12:16 PM (PKT) 04:09 PM (PKT) 05:44 PM (PKT) 07:03 PM (PKT)
17 November (04 جُمادى الأولى) 05:20 AM (PKT) 05:30 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 04:08 PM (PKT) 05:44 PM (PKT) 07:03 PM (PKT)
18 November (05 جُمادى الأولى) 05:21 AM (PKT) 05:31 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 04:08 PM (PKT) 05:43 PM (PKT) 07:03 PM (PKT)
19 November (06 جُمادى الأولى) 05:21 AM (PKT) 05:31 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 04:08 PM (PKT) 05:43 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
20 November (07 جُمادى الأولى) 05:22 AM (PKT) 05:32 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 04:08 PM (PKT) 05:43 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
21 November (08 جُمادى الأولى) 05:22 AM (PKT) 05:32 AM (PKT) 12:17 PM (PKT) 04:07 PM (PKT) 05:43 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
22 November (09 جُمادى الأولى) 05:23 AM (PKT) 05:33 AM (PKT) 12:18 PM (PKT) 04:07 PM (PKT) 05:42 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
23 November (10 جُمادى الأولى) 05:24 AM (PKT) 05:34 AM (PKT) 12:18 PM (PKT) 04:07 PM (PKT) 05:42 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
24 November (11 جُمادى الأولى) 05:24 AM (PKT) 05:34 AM (PKT) 12:18 PM (PKT) 04:07 PM (PKT) 05:42 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
25 November (12 جُمادى الأولى) 05:25 AM (PKT) 05:35 AM (PKT) 12:18 PM (PKT) 04:07 PM (PKT) 05:42 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
26 November (13 جُمادى الأولى) 05:25 AM (PKT) 05:35 AM (PKT) 12:19 PM (PKT) 04:07 PM (PKT) 05:42 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
27 November (14 جُمادى الأولى) 05:26 AM (PKT) 05:36 AM (PKT) 12:19 PM (PKT) 04:07 PM (PKT) 05:42 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
28 November (15 جُمادى الأولى) 05:27 AM (PKT) 05:37 AM (PKT) 12:19 PM (PKT) 04:06 PM (PKT) 05:42 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
29 November (16 جُمادى الأولى) 05:27 AM (PKT) 05:37 AM (PKT) 12:20 PM (PKT) 04:06 PM (PKT) 05:42 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)
30 November (17 جُمادى الأولى) 05:28 AM (PKT) 05:38 AM (PKT) 12:20 PM (PKT) 04:06 PM (PKT) 05:42 PM (PKT) 07:02 PM (PKT)