info@themuslim360.com +92 51 4862317

Central Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 June (24 ذوالقعدة) 04:20 AM (GMT) 04:30 AM (GMT) 12:08 PM (GMT) 04:30 PM (GMT) 06:20 PM (GMT) 07:26 PM (GMT)
02 June (25 ذوالقعدة) 04:20 AM (GMT) 04:30 AM (GMT) 12:08 PM (GMT) 04:30 PM (GMT) 06:21 PM (GMT) 07:27 PM (GMT)
03 June (26 ذوالقعدة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:08 PM (GMT) 04:31 PM (GMT) 06:21 PM (GMT) 07:27 PM (GMT)
04 June (27 ذوالقعدة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:08 PM (GMT) 04:31 PM (GMT) 06:21 PM (GMT) 07:27 PM (GMT)
05 June (28 ذوالقعدة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:09 PM (GMT) 04:31 PM (GMT) 06:21 PM (GMT) 07:28 PM (GMT)
06 June (29 ذوالقعدة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:09 PM (GMT) 04:31 PM (GMT) 06:22 PM (GMT) 07:28 PM (GMT)
07 June (30 ذوالقعدة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:09 PM (GMT) 04:32 PM (GMT) 06:22 PM (GMT) 07:28 PM (GMT)
08 June (01 ذوالحجة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:09 PM (GMT) 04:32 PM (GMT) 06:22 PM (GMT) 07:28 PM (GMT)
09 June (02 ذوالحجة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:09 PM (GMT) 04:32 PM (GMT) 06:22 PM (GMT) 07:29 PM (GMT)
10 June (03 ذوالحجة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:09 PM (GMT) 04:32 PM (GMT) 06:23 PM (GMT) 07:29 PM (GMT)
11 June (04 ذوالحجة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:10 PM (GMT) 04:33 PM (GMT) 06:23 PM (GMT) 07:29 PM (GMT)
12 June (05 ذوالحجة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:10 PM (GMT) 04:33 PM (GMT) 06:23 PM (GMT) 07:30 PM (GMT)
13 June (06 ذوالحجة) 04:21 AM (GMT) 04:31 AM (GMT) 12:10 PM (GMT) 04:33 PM (GMT) 06:23 PM (GMT) 07:30 PM (GMT)
14 June (07 ذوالحجة) 04:22 AM (GMT) 04:32 AM (GMT) 12:10 PM (GMT) 04:33 PM (GMT) 06:23 PM (GMT) 07:30 PM (GMT)
15 June (08 ذوالحجة) 04:22 AM (GMT) 04:32 AM (GMT) 12:11 PM (GMT) 04:33 PM (GMT) 06:24 PM (GMT) 07:30 PM (GMT)
16 June (09 ذوالحجة) 04:22 AM (GMT) 04:32 AM (GMT) 12:11 PM (GMT) 04:34 PM (GMT) 06:24 PM (GMT) 07:31 PM (GMT)
17 June (10 ذوالحجة) 04:22 AM (GMT) 04:32 AM (GMT) 12:11 PM (GMT) 04:34 PM (GMT) 06:24 PM (GMT) 07:31 PM (GMT)
18 June (11 ذوالحجة) 04:22 AM (GMT) 04:32 AM (GMT) 12:11 PM (GMT) 04:34 PM (GMT) 06:24 PM (GMT) 07:31 PM (GMT)
19 June (12 ذوالحجة) 04:23 AM (GMT) 04:33 AM (GMT) 12:11 PM (GMT) 04:34 PM (GMT) 06:25 PM (GMT) 07:31 PM (GMT)
20 June (13 ذوالحجة) 04:23 AM (GMT) 04:33 AM (GMT) 12:12 PM (GMT) 04:35 PM (GMT) 06:25 PM (GMT) 07:31 PM (GMT)
21 June (14 ذوالحجة) 04:23 AM (GMT) 04:33 AM (GMT) 12:12 PM (GMT) 04:35 PM (GMT) 06:25 PM (GMT) 07:32 PM (GMT)
22 June (15 ذوالحجة) 04:23 AM (GMT) 04:33 AM (GMT) 12:12 PM (GMT) 04:35 PM (GMT) 06:25 PM (GMT) 07:32 PM (GMT)
23 June (16 ذوالحجة) 04:23 AM (GMT) 04:33 AM (GMT) 12:12 PM (GMT) 04:35 PM (GMT) 06:25 PM (GMT) 07:32 PM (GMT)
24 June (17 ذوالحجة) 04:24 AM (GMT) 04:34 AM (GMT) 12:12 PM (GMT) 04:35 PM (GMT) 06:26 PM (GMT) 07:32 PM (GMT)
25 June (18 ذوالحجة) 04:24 AM (GMT) 04:34 AM (GMT) 12:13 PM (GMT) 04:36 PM (GMT) 06:26 PM (GMT) 07:32 PM (GMT)
26 June (19 ذوالحجة) 04:24 AM (GMT) 04:34 AM (GMT) 12:13 PM (GMT) 04:36 PM (GMT) 06:26 PM (GMT) 07:33 PM (GMT)
27 June (20 ذوالحجة) 04:24 AM (GMT) 04:34 AM (GMT) 12:13 PM (GMT) 04:36 PM (GMT) 06:26 PM (GMT) 07:33 PM (GMT)
28 June (21 ذوالحجة) 04:25 AM (GMT) 04:35 AM (GMT) 12:13 PM (GMT) 04:36 PM (GMT) 06:26 PM (GMT) 07:33 PM (GMT)
29 June (22 ذوالحجة) 04:25 AM (GMT) 04:35 AM (GMT) 12:14 PM (GMT) 04:36 PM (GMT) 06:27 PM (GMT) 07:33 PM (GMT)
30 June (23 ذوالحجة) 04:25 AM (GMT) 04:35 AM (GMT) 12:14 PM (GMT) 04:36 PM (GMT) 06:27 PM (GMT) 07:33 PM (GMT)